Blog

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1306) , wprowadziła istotne zmiany dotyczące upadłości konsumenckiej, liberalizując znacznie zasady obowiązujące przed dniem 1 stycznia 2015 r. na gruncie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe

Czytaj więcej


Urlop na żądanie

Urlop na żądanie

Na podstawie art. 167² kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Zaznaczyć należy, że samo zgłoszenie żądania urlopu przez pracownika nie jest wystarczające. Pracownik musi uzyskać zgodę pracodawcy przed udaniem się na taki urlop. Samowolne wybranie się pracownika na urlop, uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych – zgodnie z art. 52 § 1 pkt 1 kodeksu pracy. 

Czytaj więcej


Rozwód bez udziału pozwanego.

Rozwód bez udziału pozwanego.

Często zdarza się, że małżonkowie nie mieszkają razem od dłuższego czasu i żyją w faktycznej separacji.  Nie wiadomo również gdzie  mieszka drugi małżonek. Co w takiej sytuacji może zrobić małżonek, który chce wnieść  pozew o rozwód?  Przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują rozwiązanie takiego problemu. Zgodnie z art. 144 k.p.c., Przewodniczący ustanawia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane.

Czytaj więcej


Zatrzymanie prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków

Zatrzymanie prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków

Zatrzymanie prawa jazdy osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, będącej w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu karnego, która weszła w życie 18 maja 2015 r. zmieniono między innymi przepis art. 42 § 2 oraz dodano art. 43 a § 2. Przepisy te wprowadzają surowszą odpowiedzialność dla osób, które prowadziły pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości.

Czytaj więcej


Pozew przeciwko ZUS

Pozew przeciwko ZUS

          W kolejnej sprawie, w której reprezentowałem ubezpieczonego  przeciwko ZUS, Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt VIII U  1399/14 przyznał prawo do wcześniejszych świadczeń emerytalnych. Sąd w ślad za stanowiskiem pełnomocnika  uznał, że pomimo braku w świadectwie pracy informacji o pracy w warunkach szczególnych  dla zdrowia lub o szczególnym charakterze należy przyjąć, iż pracownik  taką pracę wykonywał w oparciu o inne dostępne dowody. Do takich dowodów należą  dokumenty znajdujące się w aktach osobowych pracownika, potwierdzające przebieg pracy zawodowej, zeznania świadków spośród osób pracujących  w jednym zakładzie razem z ubezpieczonym oraz przesłuchanie samej zainteresowanej strony. Podobne stanowisko zawarł Sąd Apelacyjny w Krakowie w sprawach o sygn. akt III Aka 1516/12 i III Aka 217/14, w których również  reprezentowałem ubezpieczonych.

Czytaj więcej


Wcześniejsza emerytura ZUS

Wcześniejsza emerytura ZUS

Zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1440, z póź. zm.), w związku z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku w sprawie wieku emerytalnego pracowników, zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. z 1983 roku, nr 8, poz. 43 z póź. zm), ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 roku emerytura przysługuje, jeżeli spełnili oni łącznie następujące przesłanki:

Czytaj więcej


Współpraca z Kancelarią Radców Prawnych G. Setla & M. Setla

Współpraca z Kancelarią Radców Prawnych G. Setla & M. Setla

Uprzejmie informujemy, że w celu zapewnienia klientom  sprawnej obsługi prawnej na terenie Krakowa, nasza Kancelaria rozpoczęła od września 2013 roku współpracę z Kancelarią Radców Prawnych G. Setla & M. Setla s.c., świadczącą usługi prawne między innymi w zakresie  prawa nieruchomości i inwestycyjnego procesu budowlanego, postępowania administracyjnego i sądowo - administracyjnego, prawa własności intelektualnej, prawa gospodarczego i spółek handlowych  oraz prawa kanonicznego.

Czytaj więcej


Szkolenie adwokatów - ORA Bielsko-Biała

Szkolenie adwokatów - ORA Bielsko-Biała

W dniach 25-26 maja 2013 roku odbyło się coroczne szkolenie adwokatów i aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku–Białej. Od siedmiu lat szkolenie odbywa się w Ośrodku Konferencyjno – Wypoczynkowym „Kocierz", położonym w Beskidzie Małym, na Przełęczy Kocierskiej (750 m n.p.m.). Wykładowcą z prawa karnego był prof. Zbigniew Ćwiąkalski – Minister Sprawiedliwości w latach 2007-2009, który omówił projekt zmian części ogólnej Kodeksu karnego.

Czytaj więcej


Nowy oddział Kancelarii Adwokackiej w Bielsku-Białej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, w styczniu 2013 roku został otwarty Oddział Kancelarii Adwokackiej Dariusza Kiełbasy w Bielsku-Białej. Spotkanie z Adwokatem Dariuszem Kiełbasą jest możliwe po wcześniejszym, telefonicznym bądź mailowym uzgodnieniu terminu.

Czytaj więcej


Uruchomienie serwisu informacyjnego Kancelarii Adwokackiej

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu serwisu informacyjnego Kancelarii Adwokackiej Dariusza Kiełbasy, dostępnego pod adresem internetowym https://akancelaria.pl

Czytaj więcej