Oferta

Obsługa prawna klientów indywidualnych

Klientom indywidualnym zapewniamy pomoc prawną, w ramach której udzielamy porad prawnych, wydajemy opinie prawne, reprezentujemy przed sądami powszechnymi, organami administracji państwowej i samorządowej, policją, prokuraturą oraz organami egzekucyjnymi - w pełnym zakresie oferowanych usług.

Obsługa prawna firm

Kancelaria zapewnia wysoki standard kompleksowej obsługi prawnej w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz doradztwo prawne i wydawanie opinii prawnych dla:

 • członków zarządów, rad nadzorczych i menadżerów
 • przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą
 • spółek prawa handlowego
 • stowarzyszeń i fundacji
 • klientów instytucjonalnych

Prawo Karne

 • Reprezentacja stron w postępowaniu przygotowawczym przed organami policji, prokuratury i sądami.
 • Reprezentacja przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w sprawach karnych

Prawo cywilne

 • Ochrona własności i posiadania
 • Ustanowienie i zniesienie służebności, w tym służebność przesyłu
 • Zasiedzenie nieruchomości
 • Ustanowienie i odwołanie darowizny
 • Zniesienie współwłasności
 • Ochrona dóbr osobistych
 • Roszczenia odszkodowawcze z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań oraz z czynów niedozwolonych
 • Rękojmia za wady i gwarancja jakości
 • Spółki cywilne
 • Zobowiązania umowne: sprzedaż, najem i dzierżawa, umowy o dzieło i roboty budowlane, pożyczka, umowy rachunku bankowego, zlecenia, umowy agencyjne, komisu,przewozu osób i rzeczy, ubezpieczenia majątkowe i osobowe, poręczenie i darowizna

Prawo rodzinne

 • Postępowania o rozwód, separację, alimenty, ubezwłasnowolnienie
 • Zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa
 • Mediacje w sprawach rodzinnych

Prawo spadkowe

 • Dziedziczenie w drodze ustawowej i testamentowej
 • Składanie oświadczeń woli w zakresie przyjęcia i odrzucenia spadków
 • Sporządzanie i wykonywanie testamentów
 • Roszczenia o zachowek
 • Umowy dotyczące spadku, w tym zrzeczenie się dziedziczenia
 • Odpowiedzialność za długi spadkowe

Prawo medyczne

 • Dochodzenie odszkodowań za błędy w sztuce lekarskiej
 • Reprezentowanie stron w postępowaniach sądowych dotyczących odpowiedzialności cywilnej i karnej za błędy w sztuce lekarskiej
 • Zastępowanie klientów przed sądami i prokuraturą w sprawach dotyczących odpowiedzialności karnej i cywilne za błędy w sztuce lekarskiej
 • Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę przed wojewódzkim komisjami d/s orzekania o zdarzeniach medycznych dotyczących zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjent albo śmierci pacjenta będącego następstwem błędnej diagnozy, niewłaściwego leczenia, w tym zabiegu operacyjnego

Prawo pracy

 • Opracowywanie dokumentacji pracowniczej
 • Umowy zawierane w ramach stosunku pracy
 • Kontrakty menadżerskie
 • Rozwiązywanie sporów pracowniczych w drodze negocjacji a także w postępowaniu sądowym m.in. w sprawach uznania za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę, przywrócenia do pracy, odszkodowania, mobbing

Windykacja należności

Dochodzenie roszczeń na etapie przedsądowym, jak również zastępstwo procesowe w sądzie oraz postępowaniu egzekucyjnym przed organami egzekucyjnymi.

Prawo spółek

 • Kompleksowa obsługa prawna i doradztwo prawne dla spółek prawa handlowego
 • Pełna realizacja procesu założenia spóki prawa handlowego (przygotowanie umowy spółki i rejestracja w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego)
 • Przekształcenie, łączenie,likwidacja, rozwiązanie bądź upadłość spółki.

Audyt prawny

 • Sprawdzenie stanu prawnego dotyczącego funkcjonowania podmiotu gospodarczego na rynku

Prawo upadłościowe

 • Procedury i konsekwencje ogłoszenia upadłości
 • Wnioski o ogłoszenie upadłości (likwidacyjnej oraz układowej)
 • Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 • Upadłość konsumencka
 • Reprezentowanie stron przed sądem w postępowaniu upadłościowym

Udział w negocjacjach i mediacjach

 • Reprezentowanie stron w mediacjach rodzinnych, cywilnych, karnych i gospodarczych
 • Prowadzenie negocjacji w sprawach gospodarczych
 • Konsultacje i opiniowanie w zakresie sytuacji faktycznej i prawnej klientów;

Prawo obrotu nieruchomościami

 • Doradztwo prawne w procesie inwestycyjnym
 • Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości
 • Analiza dokumentacji (ewidencja gruntów, księgi wieczyste, mapy geodezyjne)
 • Przygotowanie i opiniowanie umów kupna - sprzedaży nieruchomości

Reprezentowanie stron

Kancelaria reprezentuje strony przed organami policji i prokuratury, przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych, spadkowych, pracy i gospodarczych.