Blog

Zatrzymanie prawa jazdy osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, będącej w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu karnego, która weszła w życie 18 maja 2015 r. zmieniono między innymi przepis art. 42 § 2 oraz dodano art. 43 a § 2. Przepisy te wprowadzają surowszą odpowiedzialność dla osób, które prowadziły pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości.

 I tak, w myśl art. 42 § 2 k.k. sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177 k.k.

Natomiast w myśl przepisu art. 43 a § 2 k.k., w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 1, art. 179 lub art. 180 k.k. sąd orzeka świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 k.k. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 000 złotych, a w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 4 k.k. co najmniej 10 000 złotych, do wysokości określonej w § 1. Wprowadzona nowelizacja Kodeksu karnego oznacza, że w obecnym stanie prawnym, jeżeli sprawca będzie kierował pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, to oprócz obligatoryjnej kary oraz środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres minimum 3 lat, Sąd ma zawsze obowiązek orzec świadczenie pieniężne w wysokości co najmniej 5 000 zł. Tylko w wyjątkowych sytuacjach sądy będą mogły warunkowo umorzyć postępowanie karne wobec sprawców przestępstw popełnionych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, co daje możliwość orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych do lat 2 oraz orzeczenia świadczenia pieniężnego poniżej 5 000 zł.