Adwokat Oświęcim - Dariusz Kiełbasa

+48 602 113 653 | Tel/fax: +48 33 844 59 59 | Kancelaria Oświęcim | Bielsko-Biała

  • Prawo cywilne

  • Obsługa prawna firm

  • Prawo ubezpieczeń społecznych

  • Prawo pracy

  • Prawo medyczne

  • Prawo karne

  • Umowy i pisma procesowe

  • Prawo spadkowe

  • Prawo rodzinne i opiekuńcze

O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dariusz Kiełbasa

adwokatura logoSzanowni Państwo !         

           Witamy na stronie informacyjnej Kancelarii Adwokackiej prowadzonej przez Adwokata Dariusza Kiełbasę. Prowadzi on indywidualną praktykę adwokacką od 2007 r. na podstawie wpisu na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Bielsku Białej pod nr 131. Ponadto od 1998 roku jest wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KtB - 387.

          Kancelaria Adwokacka Dariusza Kiełbasy zapewnia wysoki standard kompleksowej obsługi prawnej w dziedzinach prawa dotyczących obsługi prawnej przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Współpracujemy ze specjalistami, w tym biegłymi sądowymi do spraw wyceny nieruchomości, geodezji, medycyny sądowej, psychiatrii i psychologii sądowej oraz wypadków drogowych.

          Adwokat Dariusz Kiełbasa ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 1989 roku. Po odbyciu aplikacji prokuratorskiej został mianowany asesorem Prokuratury Rejonowej w Bielsku Białej. W 1993 roku Prokurator Generalny powołał go na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wadowicach, a w lipcu 1995 roku na stanowisko prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Bielsku Białej. W trakcie pracy na stanowisku prokuratora pełnił funkcję konsultanta do spraw wypadków przy pracy na obszarze działania Prokuratury Wojewódzkiej w Bielsku Białej. Prowadził szereg skomplikowanych śledztw, w tym w sprawach wypadków drogowych, błędów w sztuce lekarskiej, przestęptw gospodarczych i kryminalnych. Jako prokurator Prokuratury Wojewódzkiej, w ramach nadzoru instancyjnego nadzorował pracę podległych mu prokuratorów. Uczestniczył w szeregu szkoleń i seminariów o zasięgu ogólnokrajowym, organizowanych przez Instytut Ekstpertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, m.in. w zakresie „Problematyki prawnej i technicznej wypadków drogowych” oraz „Ekspertyzy psychologicznej dla potrzeb procesu karnego”. Był wyznaczony przez Prokuratura Wojewódzkiego w Bielsku Białej do stałej współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie prawa europejskiego. Z tego tytułu uczestniczył w seminariach dotyczących prawa Unii Europejskiej, a także w pracach na temat skutków integracji z Unią Europejską dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. W ramach zwiększenia zakresu usług, ukończył również Studia Podyplomowe „Prawo Medyczne i Bioetyka”, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Karnego, w ramach działającego w Katedrze Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego.

 

Kancelaria Oświęcim,Rynek Główny 15

Kancelaria Bielsko-Biała, ul. Zapora 17/13

Aktualności

Upadłość konsumencka – postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 22-01-18      Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1306) , wprowadziła istotne zmiany dotyczące upadłości konsumenckiej, liberalizując znacznie zasady obowiązujące przed dniem 1 stycznia 2015 r. na gruncie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe W...

Więcej informacji

Urlop na żądanie 05-06-17 Na podstawie art. 167² kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Zaznaczyć należy, że samo zgłoszenie żądania urlopu przez pracownika nie jest wystarczające. Pracownik musi uzyskać zgodę pracodawcy przed udaniem się ...

Więcej informacji

Rozwód bez udziału pozwanego 07-12-16 Często zdarza się, że małżonkowie nie mieszkają razem od dłuższego czasu i żyją w faktycznej separacji.  Nie wiadomo również gdzie  mieszka drugi małżonek. Co w takiej sytuacji może zrobić małżonek, który chce wnieść  pozew o rozwód?  Przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują rozwiązanie takiego problemu. Zgodnie z art. 144 k.p.c., Przewodniczący ustanawia kuratora dla nieznanego z mi...

Więcej informacji

Zatrzymanie prawa jazdy osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, będącej w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. 18-03-16 Zgodnie z nowelizacją Kodeksu karnego, która weszła w życie 18 maja 2015 r. zmieniono między innymi przepis art. 42 § 2 oraz dodano art. 43 a § 2. Przepisy te wprowadzają surowszą odpowiedzialność dla osób, które prowadziły pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości. I tak, w myśl art. 42 § 2 k.k. sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazd&oacu...

Więcej informacji

Z ZUS można wygrać 28-04-15           W kolejnej sprawie, w której reprezentowałem ubezpieczonego  przeciwko ZUS, Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt VIII U  1399/14 przyznał prawo do wcześniejszych świadczeń emerytalnych. Sąd w ślad za stanowiskiem pełnomocnika  uznał, że pomimo braku w świadectwie pracy informacji o pracy w warunkach szczególnych  dla zdrowia lub o szczególnym charakterze należy prz...

Więcej informacji

Wcześniejsza emerytura ZUS 21-04-15 Zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1440, z póź. zm.), w związku z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku w sprawie wieku emerytalnego pracowników, zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. z 1983 roku, nr 8, poz. 43 z póź. zm), ubezpieczonym urodz...

Więcej informacji

Szkolenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej 24-06-13           W dniach 25-26 maja 2013 roku odbyło się coroczne szkolenie adwokatów i aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku–Białej. Od siedmiu lat szkolenie odbywa się w Ośrodku Konferencyjno – Wypoczynkowym „Kocierz", położonym w Beskidzie Małym, na Przełęczy Kocierskiej (750 m n.p.m.). Wykładowcą z prawa karnego był prof. Zbigniew Ćwiąkalski – Minister Sprawiedliwoś...

Więcej informacji

Nowy oddział Kancelarii Adwokackiej w Bielsku-Białej 14-01-13 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, w styczniu 2013 roku został otwarty Oddział Kancelarii Adwokackiej Dariusza Kiełbasy w Bielsku-Białej. Spotkanie z Adwokatem Dariuszem Kiełbasą jest możliwe po wcześniejszym, telefonicznym bądź mailowym uzgodnieniu terminu.

Więcej informacji

Jesteś tutaj: Strona główna